lunes, 12 de febrero de 2018

BIG DATA

Main|Search|PHGKB

test

From GWAS Catalog
The Catalog is a quality controlled, manually curated, literature-derived collection of all published genome-wide association studies.

  • Genome-wide Association Study of Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head. GWAS Catalog 
    Scientific reports 2017 Nov 7 (1): 15035.
    Sakamoto Yuma, Yamamoto Takuaki, Sugano Nobuhiko, Takahashi Daisuke, Watanabe Toshiyuki, Atsumi Takashi, Nakamura Junichi, Hasegawa Yukiharu, Akashi Koichi, Narita Ichiei, Miyamoto Takeshi, Takeuchi Tsutomu, Ikari Katsunori, Amano Koichi, Fujie Atsuhiro, Kubo Toshikazu, Tada Yoshifumi, Kaneuji Ayumi, Nakamura Hiroaki, Miyamura Tomoya, Kabata Tamon, Yamaji Ken, Okawa Takahiro, Sudo Akihiro, Ohzono Kenji, Tanaka Yoshiya, Yasunaga Yuji, Matsuda Shuichi, Imai Yuuki, , Akiyama Masato, Kubo Michiaki, Kamatani Yoichiro, Iwamoto Yukihide, Ikegawa Shi

No hay comentarios: