lunes, 12 de febrero de 2018

Genome-wide Association Study of Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head

Main|Search|PHGKB

test

rom HuGE Literature Finder Database
This database contains published literature on genetic associations and other human genome epidemiology

 • Genome-wide Association Study of Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head. External Web Site Icon 
  Scientific reports 2017 Nov 7 (1): 15035.
  Sakamoto Yuma, Yamamoto Takuaki, Sugano Nobuhiko, Takahashi Daisuke, Watanabe Toshiyuki, Atsumi Takashi, Nakamura Junichi, Hasegawa Yukiharu, Akashi Koichi, Narita Ichiei, Miyamoto Takeshi, Takeuchi Tsutomu, Ikari Katsunori, Amano Koichi, Fujie Atsuhiro, Kubo Toshikazu, Tada Yoshifumi, Kaneuji Ayumi, Nakamura Hiroaki, Miyamura Tomoya, Kabata Tamon, Yamaji Ken, Okawa Takahiro, Sudo Akihiro, Ohzono Kenji, Tanaka Yoshiya, Yasunaga Yuji, Matsuda Shuichi, Imai Yuuki, , Akiyama Masato, Kubo Michiaki, Kamatani Yoichiro, Iwamoto Yukihide, Ikegawa Shi
 • [Genetic risk factors for rheumatoid arthritis]. External Web Site Icon 
  Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine 2016 Jun 74 (6): 897-901.
  Ikari Katsuno
 • More or less. External Web Site Icon 
  Expert review of clinical immunology 2015 11 (8): 875-6.
  Rijkers Ger T, Meek Bob, van Overveld Frans
 • Detecting local haplotype sharing and haplotype association. External Web Site Icon 
  Genetics 2014 Jul 197 (3): 823-38.
  Xu Hanli, Guan Yongt

No hay comentarios: